Klubowicze online: kiciek,
 Strona główna
 Logowanie/Profil
 Skrzynka wiadomości
 -----------------
 Forum
 Forum (bez menu)
 Klub
 Klubowicze
 Dołącz do nas
 Zarząd
 EDriver
 Statut
 Kontakt
 Składki
 Numery Klubowe
 Komisja Rewizyjna
 Gadżety FEFK
 Galeria
 Zloty
 Historia
 Tuning
 Porady
 Artykuły
 Broszury
 Redaktorzy
 Dołącz do FEFK
 -----------------
 Ważne regulaminy forum
 Wyszukiwarka


Polecamy
Zaprzyjaźnione kluby


Dzisiaj odwiedzono nas
razy


free counters


Szukaj

Tematy na forum:

1. [ZieleTDH] Czerwony Gromiasty: sezon L.A.T.O 09:45:47, ZieleTDH
2. [MKVI] Oklejenie samochodu folią. Warto to zrobić? 11:53:49, grajek17
3. Kino Mocne - jakie filmy polecacie 12:46:36, Janek-S
4. FUNNY - bez komentarza! 11:41:56, Janek-S
5. Urodziny obchodzi Kleszczak 13:14:06, Janek-S
6. 6000 :) 14:09:29, Janek-S
7. Koszulka 08:40:44, Kleszczak
8. sprzedam zestaw łańcucha rozrządu Ford Escort 50 08 100 20:06:34, piotrr00
9. Nie chce zapalic... Brak iskry... 1.8 16V... MK V 15:45:43, marco35
10. [RS2000] Sprzęgło - jaką wybrać tarczę? 19:08:10, pvpzonevc

Odwiedz forumSTATUT STOWARZYSZENIA FORD ESCORT FANKLUB POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA FORD ESCORT FANKLUB POLSKA

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1


1. Organizacja nosi nazwę: "Ford Escort FanKlub Polska" dalej zwany "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane dla zrzeszenia posiadaczy, użytkowników oraz miłośników samochodów marki Ford Escort
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków, ul. Chmieleniec 33/29 

§ 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie posiada logo.
6. Stowarzyszenie posiada domenę internetową: WWW.FORDESCORT.ORG

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 3


1.Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
 - konsolidacja środowiska miłośników i użytkowników samochodów marki Ford Escort w Rzeczypospolitej Polskiej;
 - działania promocyjne, mające na celu rozwój środowiska miłośników i użytkowników pojazdów marki Ford Escort;
 - działania promujące, mające na celu popularyzację marki Ford Escort na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 - wzajemnej pomocy w użytkowaniu posiadanych samochodów, propagowaniu kulturalnego poruszania się po drogach;
 - założenie i utrzymywanie strony internetowej klubu z dostępem dla członków Stowarzyszenia;
 - krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej;
 - organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką, rekreacją oraz sportami motorowymi, a także pokrewnymi formami turystyki kwalifikowanej;
 - wspieranie innych niż Stowarzyszenie organizatorów sportów motorowych  w Rzeczypospolitej Polskiej;
 - inne działania na rzecz sportów motorowych.

§ 4


1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 - stworzenie możliwości rozwoju poprzez wypracowanie przejrzystych form imprez, regulaminów, stworzenie podstaw dla osób i instytucji udostępniających tereny na cele sportów motorowych;
 - nawiązanie współpracy z firmami, instytucjami, stowarzyszeniami związanymi z marką Ford działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach;
 - wsparcie działań na rzecz wzbogacenia zasobów pojazdów kolekcjonerskich, zabytkowych, militarnych marki Ford na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 - wspieranie członków Stowarzyszenia w organizacji imprez;
 - propagowanie turystyki motorowej;
 - udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystycznych;
 - zawiązaniu klubowej „Auto Pomocy” działającej na terenie całego kraju;
 - nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielstwami firmy Ford i stacjami obsługi pojazdów.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 5


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   a. członków zwyczajnych;
   b. członków wspierających;
   c. członków honorowych.


§ 6


1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie lub małoletnie w wieku do 16 lat bez prawa głosu  za zgodą opiekunów i 16 - 18 lat bez zgody z prawem głosu, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - które wspierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do wnoszenia składek członkowskich.
3. Wysokość składki, termin i tryb jej uiszczania będzie określany Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.


§ 7

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz po opłaceniu składki członkowskiej.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
3. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni i rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia uchwały w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
4. Odwołanie, o którym mowa w punkcie 2 skarżący wnosi za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, który obowiązany jest niezwłocznie - a nie później niż w ciągu 7 dni - przedstawić odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie 30 dni od daty przekazania jej tegoż środka zaskarżenia przez Zarząd Stowarzyszenia.


§ 8


1. Od decyzji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu i Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Termin do wniesienia odwołania wynosi dla każdej ze stron 14 dni i rozpoczyna swój bieg od daty doręczenia decyzji o odmowie bądź o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Strony wnoszą odwołanie od decyzji Komisji Rewizyjnej za jej pośrednictwem do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia w poczet członków jest ostateczna.


§ 9


1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
   a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia z wyjątkiem małoletnich do lat 16;
    b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
    a. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
    b. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
    c. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;
    d. regularnie płacić składki członkowskie.
3. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo bez jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej.

 
§ 10


1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
    a. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;
    b. zalegania przez członka, mimo upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 1 miesiąc;
    c. śmierci członka.
3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
    a. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
    b. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt a i w ust.3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
5. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt a i b i w ust. 3, służy odwołanie w trybie określonym w § 7 pkt. 2-5 i § 8 pkt 1-4 Statutu Stowarzyszenia.


§ 11


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 

§ 12


Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wyraża na to zgodę,  bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.


§ 13


Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. Postanowienia ogólne

§ 14


Władzami Stowarzyszenia są:
   a. Walne Zebranie Członków
   b. Zarząd
   c. Komisja Rewizyjna


§ 15


Wybór i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów z uwzględnieniem § 6 ust. 1.


§ 16


1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż 25 procent ogólnej liczby członków tych władz.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy nie mniej niż 25 procent członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej 3 godzin po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

B. Walne Zebranie

§ 17


1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są:
    a. zwyczajne;
    b. nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
    a. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji;
    b. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia , zwłaszcza finansowej;
    c. udzielenie lub nie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
    d. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
    e. wybór Zarządu;
    f. wybór Komisji Rewizyjnej;
    g. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
    h. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
    i. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 1 roku, jednak nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania.
6. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków

§ 18


1. Zwyczajne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie:
   a. wniosku Komisji Rewizyjnej;
   b. pisemnego wniosku co najmniej połowy członków
3. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się jeden raz w roku.
4. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 4, zostanie dokonane w drodze doręczenia za pośrednictwem Poczty lub poprzez pocztę elektroniczną.
6. Złożenie przesyłek adresowanych do członków Stowarzyszenia w Urzędzie Pocztowym lub wysłanie listów pocztą elektroniczną - zawierających zawiadomienie o miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania - nastąpi nie później niż 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.


§ 19


1. W walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
    a. członkowie Stowarzyszenia;
    b. członkowie wspierający i honorowi.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt a mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze i prawo głosowania, w pkt b - głos doradczy.

 
§ 20


Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wybiera Przewodniczącego.

C. Zarząd

§ 21


1. Zarząd składa się z trzech członków Zarządu, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, reprezentuje klub w kontaktach z innymi stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami, mediami oraz koordynuje i nadzoruje realizację zadań statutowych. Osoba pełniące funkcję Prezesa Zarządu powinna w momencie wyboru na stanowisko posiadać lub użytkować w sposób ciągły samochód marki Ford Escort.
3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji w sposób określony w §15.
4. Uzupełnianie składu Zarządu w trakcie kadencji odbywa się w trybie przewidzianym dla jego wyboru.
5. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ma prawo do złożenia rezygnacji z piastowanego stanowiska.
6. Swoją rezygnacje Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składa w formie pisemnej pozostałym członkom pełniącym funkcje.
7. Zarząd po przyjęciu rezygnacji jednego z członków jest zobowiązany do przekazania pisemnej informacji o fakcie do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia rezygnacji.
8. Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej można odwołać na pisemny wniosek złożony przez 20 członków Stowarzyszenia.
9. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podawane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i na nim zapada decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu  wniosku o odwołanie członka.

§ 22


1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wszakże wyjątkiem, że funkcję pracodawcy w rozumieniu prawa pracy  pełni Prezes Zarządu z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zarządu.
3. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia przy dokonywaniu wszystkich innych czynności jest jednoosobowo każdy członek Zarządu Stowarzyszenia.
4. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 23


1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
    a. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania;
    b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
    c. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa;
    d. kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.
2. Zarząd zbiera się w ustalonym przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności pomiędzy swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§ 24


Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna.

§ 25


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na okres kadencji w sposób określony w § 15.
3. Uzupełnianie składu Komisji w trakcie kadencji odbywa się w trybie przewidzianym dla jej wyboru.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej;
    b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
    c. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
    d. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
    e. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
    f.  rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 7pkt 2 i § 10 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia


§ 26


1. Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Komisji
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.


§ 27


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i - w razie potrzeby - inni członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 28


1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
    a. ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
    b. inne prawa majątkowe;
    c. środki pieniężne.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
    a. składek członkowskich;
    b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
    c. dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez;
    d. Udziałów i dywidend należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego;
    e. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
    f. ofiarności publicznej.

§ 29


Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 30


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

§ 31


Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 32


Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności nie mniej niż 25 procent członków.

§ 33


1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Przejdź do góry strony


 
2001-2019 © Ford Escort FanKlub Polska