Klubowicze online: Praethorians,
 Strona główna
 Logowanie/Profil
 Skrzynka wiadomości
 -----------------
 Forum
 Forum (bez menu)
 Klub
 Klubowicze
 Dołącz do nas
 Zarząd
 EDriver
 Statut
 Kontakt
 Składki
 Numery Klubowe
 Komisja Rewizyjna
 Gadżety FEFK
 Galeria
 Zloty
 Historia
 Tuning
 Porady
 Artykuły
 Broszury
 Redaktorzy
 Dołącz do FEFK
 -----------------
 Ważne regulaminy forum
 Wyszukiwarka


Polecamy
Zaprzyjaźnione kluby


Dzisiaj odwiedzono nas
razy


free counters


Szukaj

Tematy na forum:

1. [JmB] Żółwik 19:40:14, JmB
2. Czym jeździ statystyczny FEFK'owiec 22:58:59, maciek701
3. Zdjęcia i filmy ze zlotu 01:21:33, Hison
4. jest ktoś z okolic Rybnika, Knurowa itp? 15:12:58, BartoszAdamski
5. Zlot fefk Karolinów 23-25.06.2023 23:05:22, tomex3
6. Dużo nas... (Part Trio) 22:57:41, tomex3
7. czym smarowac sruby zeby sie nie zapiekly?? 09:29:17, milyPiotr
8. 6000 :) 21:34:57, PATENT
9. [DarasBB II] Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą 12:45:29, thomas77
10. podgrzewanie foteli 00:21:51, DarasBB

Odwiedz forumKomisja Rewizyjna

Aktualne sprawozdania i protokoły można ściągnąć w postaci PDF ze specjalnego serwera FTP o tutaj (hasło tylko dla driverów dostępne tutaj).A regulamin dodatkowo został zamieszczony poniżej :

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA FORD ESCORT FANKLUB POLSKA

§ 1

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym na roczny okres kadencji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 4

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Żądanie wyjaśnień, zarówno jak i odpowiedź na nie, musi mieć formę pisemną włączając w to korespondencję e-mailową.

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie licząc od dnia wysłana zapytania, chyba że termin został inaczej ustalony w zapytaniu.

§ 5

 1. Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz.
  2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
  3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
  5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
  6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarzadu, szczegolnie tych, o których mowa w § 7 pkt. 2 i § 10 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w roku.
 3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Zebrania Komisji Rewizyjnej organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb. Zebrania mogą mieć formę konferencji telefonicznej lub internetowej (z ang. “chat”).

§ 9

 1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków.
 2. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje glos przewodniczącego Komisji.
 3. Głosowanie może się odbyć za pomocą technik konferencji elektronicznej – również internetowej, przy czym jest ono równoważne z zebraniem zwoływanym w sposób zwyczajny.
 4. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki, przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 10

 1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
 2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków w formie elektronicznej.

§ 11

 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Komisję Rewizyjną.
 

Przejdź do góry strony


 
2001-2019 © Ford Escort FanKlub Polska